Regulamin nagród Sztafety 105-lecia

1. Sztafety, które zajmą miejsca 1-3 w kat. open otrzymają:

  • 1 miejsce - 500 zł

  • 2 miejsce - 300 zł

  • 3 miejsce - 200 zł

2. Sztafety w kategoriach:

  • Najszybsza sztafeta mieszana (przynajmniej 1 kobieta) otrzymają miesięczne zaproszenia do CENTRUM TRX

  • Najszybsza sztafeta damska otrzyma miesięczne zaproszenia do CROSSFIT G4

3. spośród osób, które ukończą sztafetę zostanie rozdanych 6 miesięcznych zaproszeń do CROSSFIT G4

4. Warunkiem otrzymania nagrody finansowej jest przekazanie Organizatorowi przez Uczestnika numeru rachunku bankowego na wskazanym druku w dniu biegu w Biurze Zawodów lub na adres Organizatora drogą listowną lub mailową w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty zakończenia imprezy (decyduje data stempla pocztowego).

5. Nagrody się nie dublują