REGULAMIN

1.     ORGANIZATORZY

a.       Siedlecki Klub Sportowy „FENIKS”

b.     Szkoła Podstawowa nr 2 im. Gabriela Narutowicza w Siedlcach

2.     CEL IMPREZY

a.       Upamiętnienie 105-lecia istnienia Szkoły Podstawowe nr 2 w Siedlcach

b.     Promocja Miasta Siedlce i regionu

c.       Upowszechnienie biegania jako najprostszej formy ruchu

d.     Realizacja projektu edukacyjnego

3.     TERMIN I MIEJSCE

a.       3 czerwca 2018 roku na Stadionie Lekkoatletycznym przy ul. Bolesława Prusa 6 w Siedlcach – 08-110 Siedlce

b.     Start biegu godzina 10.00

4.     DYSTANS

a.       Każda sztafeta będzie miała do pokonania 10,5 km

5.     ZASADY UCZESTNICTWA

a.       W Sztafecie 105-lecia może wziąć udział osoba, która najpóźniej w dniu imprezy ukończyła 10 lat i będzie posiadała pisemną zgodę rodziców

b.       Sztafeta składa się z 5 osób

c.     Wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów, które będzie się mieścić na terenie stadiony lekkoatletycznego przy ul. Bolesława Prusa 6.

d.       Podczas weryfikacji zawodnicy muszą posiadać dokument ze zdjęciem w celu weryfikacji wieku i danych osobowych.

e.       Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręcznie podpisane oświadczenie o braku przeciwwskazań do uczestnictwa w biegu, które będzie dostępne na stronie 105km.pl oraz w Biurze Zawodów.

f.    W przypadku osób niepełnoletnich wymagany będzie podpis rodzica/opiekuna.

g.     Decyzje obsługi medycznej zawodów, co do kontynuowania biegu są ostateczne i niezmienne.

6.     PAKIET STARTOWY

a.      Numer startowy,

b.     Wodę niegazowaną,

c.      Pamiątkowy medal na mecie

7.     ZGŁOSZENIA

a.       Zgłoszenia do Sztafety 105-lecia przyjmowane będą za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronie 105km.pl

b.     Opłata startowa za drużynę wynosi 20 zł

c.       Opłatę należy wnieść online postępując zgodnie ze wskazówkami w formularzu rejestracyjnym lub gotówką w Biurze Zawodów.

d.     Każdy uczestnik jest zobowiązany do wniesienia opłaty startowej w ciągu 7 dni od momentu dokonania zgłoszenia. W przeciwnym wypadku zgłoszenie zostanie anulowane.

e.       Opłata raz uiszczona nie podlega zwrotowi. Nie ma możliwości przeniesienia raz wniesionej opłaty na innego uczestnika.

f.      Limit sztafet wynosi 30.

8.     KLASYFIKACJA I NAGRODY

a.     W biegu przeprowadzona będzie klasyfikacja OPEN

b.     Wszyscy zawodnicy, którzy ukończą bieg główny otrzymają pamiątkowy medal na mecie.

c.       Organizator przewiduje nagrody rzeczowe i pieniężne. Oddzielny regulamin nagród zostanie opublikowany na stronie 105km.pl nie później niż do dnia 28.05.2018 r.

d.     Organizator przewiduje przeprowadzenie losowania nagród rzeczowych spośród wszystkich uczestników biegu.

9.     POSTANOWIENIE KOŃCOWE

a.       Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegów, a podpisując stosowne oświadczenie zobowiązuje się do jego przestrzegania.

b.     Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej.

c.       Uczestnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciał i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisując oświadczenie uczestnik wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce, personelowi medycznemu i paramedycznemu działającemu w imieniu organizatora.

d.     Każdy uczestnik podczas weryfikacji podpisuje oświadczenie o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Siedlecki Klub Sportowy FENIKS z siedzibą w Siedlcach przy ul.Gospodarcza 4 w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).

e.       Impreza jest ubezpieczona na zasadach ogólnych. Organizator nie zapewnia Uczestnikom zawodów grupowego ubezpieczenia NNW.

f.       Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatora o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.

g.     Organizator zapewnia opiekę medyczną na stadionie.

h.     Organizator nie odpowiada za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.

i.       Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania z ważnych przyczyn niemożliwych do przewidzenia.

j.       Pisemny protest dotyczący organizacji Biegu powinien być zgłoszony do Organizatora w ciągu 1 godziny od chwili ogłoszenia wyników. Protesty rozstrzyga Dyrektor Biegu, którego decyzje są nieodwołalne.

k.     Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Organizatora.

l.       W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzyga Organizator.

m.   Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 7 dni przed imprezą.